Центр правової підтримки осіб, постраждалих внаслідок військового вторгнення Національної академії правових наук України та ДВНЗ «Ужгородський національний університет»


Військове вторгнення російської федерації зачепило всі сфери життя українців, з кожним днем зростає кількість вимушених переселенців та тих, кому потрібна кваліфікована правнича допомога. Ті виклики, які диктують нам реалії сьогодення, дають чітке розуміння того, наскільки важливим зараз є підтримання робочого ритму та якості наданих юридичних послуг.

Саме тому, з метою сприяння реалізації державної політики у сфері надання правової допомоги особам, які постраждали внаслідок військового вторгнення та вимушено шукають безпечний притулок як в межах території України, так і за її межами, Національна академія правових наук України та Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» створили Центр правової підтримки осіб, постраждалих внаслідок військового вторгнення.

Даний Центр створений на базі юридичного факультету УжНУ добровільно та на громадських засадах, основна діяльність якого спрямована на організаційно-консультативну підтримку осіб, які постраждали внаслідок військового вторгнення російської федерації. 

Серед основних завдань Центру, зокрема: забезпечення організаційно-консультативної підтримки осіб, які постраждали внаслідок військової агресії; надання письмових науково-правових висновків на запити юридичних осіб, постраждалих внаслідок військової агресії; надання правової допомоги внутрішньо переміщеним особам, допомога при отриманні такими особами статусу біженця за кордоном; підготовка пропозицій до проєктів та чинних нормативно-правових актів; співпраця з міжнародними урядовими та неурядовими організаціями, органами публічного врядування з питань реалізації та відновлення порушених прав людини внаслідок військової агресії; збір та фіксація фактів порушень прав людини внаслідок воєнного вторгнення; допомога у створенні сприятливих та ефективних умов для реалізації та відновлення порушених прав людини та громадянина, а особливо осіб з числа соціально вразливих верств населення (осіб похилого віку, жінок та дітей, осіб з інвалідністю тощо) та інші.

До консультативного напрямку роботи центру залучено науково-педагогічних працівників юридичного факультету УжНУ, практикуючих адвокатів та юрисконсультів краю. Центр здійснює безоплатне юридичне консультування громадян, внутрішньо переміщених осіб, волонтерів та всіх, хто наразі потребує юридичної допомоги, саме тому організація роботи зі зверненнями громадян та якість наданих послуг є одним з пріоритетних напрямів його діяльності. Ключовими серед показників ефективної роботи Центру правової підтримки осіб, постраждалих внаслідок військового вторгнення є аналіз змісту та кількості звернень громадян з початку його роботи (близько-20-30 звернень на день) та статистики позитивно вирішених звернень, що складає більше 75% від їх загальної кількості.Для швидкої комунікації осіб, постраждалих внаслідок військового вторгнення з працівниками центру функціонує кол-центр, працівники якого забезпечують оперативну та своєчасну обробку звернень громадян та направлення їх до відповідного фахівця-консультанта для якісного вирішення питання.

                                                 


Невід’ємною складовою діяльності Центру є організація та проведення спільних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, стажувань тощо, метою яких є інформування всіх суб’єктів правовідносин про основні зміни в законодавстві в умовах воєнного стану, обміну досвідом між учасниками заходів. Під егідою Центру регулярно проводяться семінари та інші заходи, спрямовані на забезпечення прав та законних інтересів осіб в умовах військового стану, підготовку експертами пропозицій щодо змін чи вдосконалення законодавства, розробка практичних рекомендацій з найбільш актуальних питань, зокрема: особливостей регулювання трудових відносин в умовах війни; особливостей алгоритму розмитнення гуманітарних вантажів під час дії воєнного стану в Україні; проблемні аспекти цільового використання гуманітарної допомоги та правові наслідки її нецільового використання; основних змін в податковому законодавстві та його адаптації в умовах воєнного стану, особливості здійснення правосуддя в умовах воєнного стану; роз’яснення статусу громадян України, що вимушено покинули територію України; настання кримінальної відповідальності за міжнародні злочини тощо. 

До проведення заходів та участі в них систематично залучаються фахівців з різних галузей  права, що здійснюють незалежну професійну діяльність (адвокати, нотаріуси, юрисконсульти тощо), представники судових та правоохоронних органів, органів державної влади, місцевого самоврядування, а також науковці та науково-педагогічні працівники провідних наукових установ та закладів вищої освіти України, в тому числі викладачі ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та співробітники наукових установ НАПрН України.


Робота Центру правової підтримки осіб, постраждалих внаслідок військового вторгнення. залишається на постійному контролі керівництва, яке вживає всіх необхідних заходів щодо забезпечення виконання основних завдань Центру на період введення воєнного стану та подолання наслідків військового вторгнення в Україні та вдосконалення форм та методів його роботи з метою надання більш якісних послуг всім, хто постраждав внаслідок військового вторгнення та потребує правової допомоги.

Детальніше про Центр...

Legal Aid Center for the people who suffered from military invasion National Academy of Legal Sciences of Ukraine and State Higher Educational institution “Uzhhorod National University” 


Military invasion by russian federation hit all the spheres of Ukrainians life. The amount of  IDPs (Internally displaced person)  and those who need qualified legal aid is increasing.  The challenges  dictating  the realities of nowadays give us clear insight about importance to support working rhythm and provide qualified legal services.

That is why the National Academy of Legal Sciences of Ukraine and State Higher Educational institution “Uzhhorod National University” created Legal Aid Center for those people who suffered from military invasion with an aim to promote the implement of state policy in the field of legal support of people who suffered from military invasion and who are induced to look for safe shelter around  and beyond the territory of Ukraine.

The given Center has been generated  by law department of UzhNU voluntarily and free of charge, and its main function is directed to organizational and advisory support of victims who suffered from military invasion by Russian federation.

Thus the main tasks of the so-called Center are the following: to provide organizational and advisory support of victims who suffered from military invasion; to grant scientific and legal conclusions upon requests from legal entities who suffered from military aggression; to endow legal aid for internally displaced people and to help them in obtaining refugee status abroad; to prepare project proposals and current normative legal acts; to collaborate with international governmental and non-governmental establishments, public administration bodies with an aim to implement and restore violated human rights owing to military aggression; to collect and record facts of violating  human rights as a result of military aggression; to assist in creating favorable and effective conditions upon implement and retrieval of violated human rights, especially vulnerable part of society (such as elderly people, women and children, disabled people).

Advisory direction of work has been fulfilled by scientific and pedagogical collaborators of  Law department at UzhNU, practicing lawyers and  legal advisors of  the region. The Center accomplishes free legal advice for citizens, internally displaced people, volunteers and for those people who need legal aid. That is why the priority direction of  Center’s function is to  organize the proceedings of citizen’s appeals and the quality of given services. Key indicators of effective work accomplished by the Legal Aid Center  are the analysis of contest and number of the citizens appeals from the beginning of it’s labor (approximately 20-30 appeals per day); and  the statistics of positively resolved appeals – 75% from the totall amount.
For quick communication of the people who suffered from military invasion with the employees of the Сenter, there is a call center, the employees of which ensure prompt and timely processing of citizens' appeals and their referral to the relevant specialist-consultant for a quality solution.


The organization and conduction of mutual scientific and practical conferences, seminars , “round tables”, internship the purpose of which is to inform all  legal relation subjects about main changes in legislation in terms of martial law, experience exchange between participants is an integral part of the Center. Due to the Center  seminars and other events have been conducted to  provide rights and legal interests of people in martial law, experts  prepare suggestions concerning changes and improvement of legislation , practical recommendations concerning topical issues have been developed as follows: regulation of labor relations in conditions of war; algorithms of customs clearance of humanitarian cargo in martial law; problematic aspects of target use of humanitarian help and legal  consequences in case of misuse; main changes in tax legislation and its adaption in martial law; administration of justice in martial law; clarification of Ukrainian citizens status who were  forced to leave the territory of Ukraine; criminal liability for committed international crimes.

Specialists of different branches of law has been involved to conduct and participate in these events: those  who carry out independent professional activity (like lawyers, notaries, legal advisors), representatives of judicial and law-enforcement authorities, public authorities, local government , scientists and pedagogical collaborates of  leading scientific institutions and higher education establishments of Ukraine, including lecturers of State Higher Educational institution “Uzhhorod National University” and scientific establishment collaborators of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine.


The activity of the Legal Aid Center for the people who suffered from military invasion remains under constant leadership’s control. Leadership takes all the necessary measures for providing main tasks implementation conducted by the Center during the period of martial law; for overcoming the consequences caused by invasion to Ukraine; for improving methods of its work with an aim of providing qualitative services for those who suffered from military invasion and who needs legal aid.